Big E-Bird | Combinatie van Elektrische scooter en step

Algemene Huurvoorwaarden

 

Wij willen graag dat jullie een fijne scootertour hebben, de regels die wij hierbij volgen kunt u hieronder vinden:

Op alle overeenkomsten met US Style zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing

Onder verhuurder wordt verstaan : US Style

Onder het gehuurde wordt verstaan : Scooter(s) met alle toebehoren

Onder de huurder wordt verstaan : Hoofdhuurder (verantwoordelijk voor al het gehuurde)

Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Artikel 3. Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van niet verlaagde stoepranden, bospaden, onverharde dan wel veldwegen worden achteraf in rekening gebracht.

Artikel 4. Kort voor en tijdens de scootertocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5. Het is ten strengste verboden om;

  1. De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg
  2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden.
  3. Op onverharde wegen te rijden (indien blijkt dat dit wel is gebeurd wordt er een boete van 250 euro per scooter in rekening gebracht !)
  4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
  5. Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet
  6. Kort op elkaar te rijden
  7. Het voertuig technisch te modificeren

Artikel 6. De scooter is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7. Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8. Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of (hun) goederen.

Artikel 9. Bij diefstal-vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging.

Artikel 10. Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11. Bij een vroegtijdige terug bezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per scooter. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd is binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,- per dag

Artikel 12. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 13. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14. Het ophalen van scooters door een lege accu veroorzaakt door van de route afwijken resulteert direct in geen teruggave van de borg. Dus houdt de routes aan!

Artikel 15. Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 16. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 17. Wij vragen huurders een borg van €50,- per scooter. Voor het huren dient er door de (hoofd) huurder wel een formulier ondertekend te worden waarin hij/zij verklaart elke vorm van schade en of diefstal van de scooter(s) te vergoeden. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten in deze.

Artikel 18: Bij reserveringen vanaf 5 scooters dient minimaal 50% van de totale huursom vooraf betaald te worden. Voor arrangementen dient de volledige huursom vooraf betaald te worden.

Artikel 19: Annuleren van een reservering kan kosteloos tot 3 dagen voor de huurdatum. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 50 % van de totale huursom (de aanbetaling) in rekening gebracht.

Artikel 20: Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de scooterhuur periode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.

Artikel 21: De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats en het alarm te gebruiken. Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken.

Artikel 25: Indien door de huurder op een verkeerde manier de accu wordt geladen dan wordt een nieuwe accu in rekening gebracht.

 

 

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar boven